Dali Biblia Sacra Saint Raphael detail 2

Saint Raphael Dali Biblia Sacra