Dali Biblia Sacra Saint Raphael detail 3

Saint Raphael Dali Biblia Sacra